Privacy policy

Privacy Statement van de GeluksBV

De GeluksBV heeft privacy hoog in het vaandel, zowel off- als online. Omdat wij graag transparant zijn over onze werkwijzen leggen wij u in dit privacy statement, stap voor stap het volgende uit:

 • wie wij zijn;
 • welke persoonsgegevens wij van onze deelnemers en bezoekers verzamelen;
 • hoe en waarom wij dit doen;
 • de rechten die u als gebruiker heeft;
 • de mogelijkheden die er zijn om contact met ons op te nemen.

De GeluksBV
De GeluksBV is een missie-gedreven sociaal ondernemer. Wij werken aan het Bruto Nationaal Geluk. Via onze programma’s en projecten ondersteunen we mensen regie te nemen op hun eigen gezondheid en geluk. Wij zijn onder andere actief op thema’s als eenzaamheid bij ouderen, armoede in relatie tot gezondheid, het belang van gevarieerd bewegen bij jonge kinderen en stress bij kinderen/jongeren. De GeluksBV is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is Carin Cuijpers. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen worden, kunt u haar via onderstaande contactgegevens bereiken.

Carin Cuijpers
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
[email protected]

Welke gegevens verzamelen we van u?
Wij verzamelen, afhankelijk van de relatie die we met elkaar hebben, verschillende gegevens van u. Gegevens die wij van al onze contacten en deelnemers aan onze programma’s vastleggen, zijn:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer(s);
 • adresgegevens.

Daarnaast is het zo dat wanneer u onze website bezoekt, er gebruik wordt gemaakt van Cookies. Als u deelneemt aan het ‘Geweldige Wijk’ programma en gebruik maakt van de bijbehorende mobiele applicatie, kunt u hier het privacy statement van de app lezen.

Waarom worden deze gegevens verzameld?
Wij verzamelen de hierboven beschreven persoonsgegevens van u wanneer; u contact met ons opneemt, de website bezoekt, deelneemt aan één van onze programma’s of uw gegevens vrijwillig aan de GeluksBV verstrekt. Deze informatie wordt door ons verwerkt en opgeslagen met als doel u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en de programma’s conform doelstelling uit te kunnen voeren. Dit gebeurt op grondslag van een gerechtvaardigd belang. Dat wilt zeggen: om u te kunnen helpen, te informeren, contact te leggen of u deel te kunnen laten nemen aan één van onze programma’s, dienen wij deze gegevens van u op te slaan.

Informatie die binnen de programma’s wordt verwerkt, verzamelen wij daarentegen op grondslag van toestemming. Dat wil zeggen: wij vragen u nadrukkelijk om toestemming om de persoonsgegevens in kwestie te mogen verwerken en opslaan. U kunt deze toestemming later altijd, zonder opgeven van reden, weer intrekken. De informatie die wij verzamelen op grondslag van toestemming is meestal specifieker en omvangrijker en wordt gebruikt om de programma´s inhoudelijk te kunnen uitvoeren en verbeteren, alsook om de impact vast te kunnen stellen. Dit doen wij bij al onze programma’s.

Het delen van data met derden
Wij delen uw persoonsgegevens in sommige gevallen met andere bedrijven of instanties. Dit doen wij alleen onder de volgende omstandigheden:

 • als dat nodig is voor het verbeteren van onze programma’s, maar hierbij hulp nodig hebben van onze directe partners;
 • als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld hiervan is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie, of wanneer juridische instanties ons om deze gegevens vragen,
 • om in samenwerking met onze onderzoekspartners de impact van onze activiteiten te kunnen vaststellen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Zoals gezegd: privacy staat bij de GeluksBV hoog in het vaandel. Om die reden hebben wij extra beveiligingsmaatregelen genomen om veilig en integer gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Zo is binnen de GeluksBV iedereen op de hoogte van de organisatorische maatregelen, wordt er gebruik gemaakt van toegangscontroles en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens bewaard worden en zijn er strikte afspraken gemaakt met onze directe partners.

Uw rechten rondom uw persoonsgegevens
Als het aankomt op persoonsgegevens en de manier waarop deze verwerkt en opgeslagen worden, beschikt u als betrokkene over een aantal rechten. Zo kunt u een verzoek tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens indienen. In sommige gevallen heeft u ook het recht op vergetelheid. Wanneer u een verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen met de GeluksBV. Wij zullen u mogelijk om verificatie van uw identiteit vragen. De contactgegevens van de GeluksBV en de functionaris gegevensbescherming kunt u bovenaan deze pagina vinden.

Als u in de veronderstelling bent dat wij in strijd handelen met de wet, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek AVG
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
088 – 1805 250

Wijzigingen
De GeluksBV behoudt het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u dan ook altijd om de meest recente versie te raadplegen.

*Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 10 juli 2018.